Политика за изтриване на информация

Въпреки, че този сайт използва facebook апликация само за коментари и следене на интеракции, зада отговаря на изискванията на GDPR – Art. 17 – Right to erasure:

Ако желаете вашата информация да бъде заличена от www.f-bg.org, моля изпратете email на administration(at)f-bg.org

С Уважение,
Администрацията